Upsala Bridgesällskap

Styrelsemöte Datum:28 februari 2007
Tid: 19.15 - 20.00
Plats: Bridgens hus
PROTOKOLL 3: 2007
Ordförande: Annika Övernäs
Sekreterare: Frank Westman
Närvarande: Annika Övernäs, Frank Westman, Sveinn Bjarman,
Robert Larsson, Agneta Englund, Rolf Westman (s), Martha Rosén (s)
Frånvarande: Björn Frimodig

1 Mötets öppnande
Annika öppnade mötet.
2 Dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt kallelse med tillägg under §8, Övriga frågor.
3 Inför Silverlappen
Sveinn rapporterade att allt är under kontroll. Hittills är ca 10 par anmälda.
4 Ekonomin
Sveinn meddelade att 50.000 kr överförts till BH. F.ö. inget att notera.
5 Inför Alliansens årsmöte
Beslutades att Robert Larsson får fullmakt att föra klubbens talan vid mötet. Vi är positiva till idén att alliansstyrelsen på prov ska agera såsom en enklubbsstyrelse, dock utan befogenhet att besluta över huvudet på enskild klubbs styrelse.
Robert
6 Övriga frågor
a) Hemsidan. Denna bör förbättras med t.ex. mer aktuell info på startsidan och bättre utnyttjande av länkarna. Vi tänker till om detta till nästa möte. Alla
b) Krav på mer aktivitet från spelare för att komma i åtnjutande av SM- bidrag. Frågan får vila, men det bör hellre utformas som ett belöningssystem än som en bestraffning.
c)  Sanktionsansökan. Vi söker sanktion för Lag-guld i första hand till 8-9/12 och i andra hand 15-16/12. För Silverlappen söker vi sanktion till mitten av maj 2008. Frank
7 Avslutande
Annika avslutade mötet

Vid protokollet dag som ovan

Frank Westman

Justeras

Annika Övernäs