Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap

tis 24/8 2010

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Barbro Caglar

Agneta Englund

Marcus Hjelte

Gunilla Milton, sekreterare

Elisabeth Olofsson

Rolf Westman

 

 

§1   Mötets öppnande

       Petter förklarade mötet öppnat

 

§2   Föregående protokoll

       Protokollet från styrelsens möte tors 15/4 justerades och godkändes.

 

§3   Spelprogrammet HT -10

       Antalet lag anmälda till spel under hösten uppgår till 52.

       20 lag spelar i division III och 32 lag spelar i de högre divisionerna.

       Division III spelar samtliga måndagar under hösten medan för tisdags-

       spelarna utgår två tisdagar pga DM- och SM-spel.

 

§4   Ekonomi mm

       Sveinn meddelade att till dags dato har 180 medlemmar betalat medlems-

       avgiften.

       Beslöts att för deltagare i tävlingar som går av stapeln i Stockholm utgår

       bilersättning medan till deltagare i tävlingar annorstädes utgår ersättning

       för hotellkostnader.

 

§5   Övriga frågor

       Till tävlingsledare för lagtävlingar i samtliga divisioner uppdrogs att vid

       terminsstarten påminna om att alla ordinarie medlemmar måste ha erlagt

       medlemsavgiften senast före den tredje spelomgången. Lagkaptenen ska

       anmäla vilka medlemmar som ingår i laget samt ansvara för att påminnelsen

       når alla i laget.

       Om avgiften inte är betald vid tredje spelomgången kommer laget att få 3

       VP i avdrag  per felande spelare. Den spelare som därefter ej betalar sin

       medlemsavgift kommer att bli avstängd.

       Tar man i laget in en reserv som inte betalat medlemsavgiften blir det

       också då 3 VP i avdrag. Personen får inte heller fortsätta som reserv

       om inte avgiften betalas in.

       Vidare beslöts att om man tar in en reserv från en högre serie ska

       avdrag ske med ½  IMP per bricka per serie.   Avdrag kan inte göras

       retroaktivt.

       Till tävlingsledarna uppdrogs även att påminna om de etiska regler

       som gäller vid bridgespel.

 

§6   Nästa möte

       Inget datum fastställdes för nästa möte, men det ska äga rum i slutet

       av oktober.

       Petter kommer att kalla till mötet.

 

§7   Sammanslagningen

       Kort diskuterades några punkter som UBS anser viktiga att föra fram

       vid kommande förhandlingar om ev sammanslagning av klubbar.

 

       Petter avslutade mötet.

 

 

 

       Vid protokollet                                                       Justeras

 

 

 

 

       Gunilla Milton                                                        Petter Melin