UBS’s Årsmöte

20080209 Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av två personer att justera mötesprotokollet

§ 6 Mötets behöriga utlysande

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2008

§ 8 Ekonomisk berättelse

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2008

§ 11 Val av ordförande för ett år

§ 12 Val av tre styrelseledamöter på två år

§ 13 Val av två styrelsesuppleanter på ett år

§ 14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år

§ 15 Val av valberedning

§ 16 Val av representant och suppleant till Uppsala Bridgeallians

§17 Årsavgift till klubben

§ 18 Diskussion om sammanslagning av Uppsalas bridgeklubbar

§ 19 Bidrag til medverkande i Allsvenskan och SM-tävlingar

§ 21 Övriga frågor

§ 22 Mötets avslutande