Protokoll fört vid Uppsala Bridgesällskaps årsmöte 2010-02-13

Plats: Bridgens Hus, Uppsala

 

§ 1                 Petter Melin, styrelsens ordförande, öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

§ 2                 Torgny Svensson valdes till mötesordförande.

§ 3                 Barbro Çağlar valdes till mötessekreterare.

§ 4                 Eva Sjöstedt och Tommy Hagström valdes till justeringsmän.

§ 5                 Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

§ 6                 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter en ändring: på s 1 ska stå ”Torgny Svensson har varit med i Upplands Bridgeförbunds styrelse.” Påpekades också att vi bör vara mer noggranna med att kontrollera hur Silverlappen läggs ut tidsmässigt för att förhindra krockar med andra arrangemang.

                      I styrelsens ekonomiska redovisning rättades årtal -06 till -09 vid Silverlappen och UBS Lagguld. Medlemsantalet ändrades också till 279 personer. Därefter godkändes redovisningen.

                      Rapporten från revisorerna Lars Höglund och Leif Åkesson godkändes.

                      Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisorernas rapport bifogas protokollet.

§ 7                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8                 Förenings- och förbundsavgifter diskuterades. Av medlemsavgiften på 450:- går 305:- till Riksförbundet och Distriktsförbundet och 145:- går till UBS.

                      Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrat 450:-

§ 9                 Finansieringen av Bridgens Hus: Petter Melin föreslog att modellen med ”frispel” för personer som lånat ut pengar till byggandet ska fortsätta och att styrelsen ska sköta detta. Förslaget godkändes.

§ 10               Motioner och propositioner:

Inga skriftliga motioner inkomna. Muntlig motion på mötet dock, från Joakim Nordling ang lagda brickor på tisdagstävlingarna. Efter långa diskussioner beslutade mötet följande: Om lagda brickor ska införas ska detta finansieras av spelarna i div. 1. Tommy Hagström och Joakim Nordling undersöker intresset i div. 1 för detta och redovisar för styrelsen.

Håkan Magnusson föreslog att representation och kostnader för SM-tävlingar ska läggas över på UBA. Den frågan ligger kvar sedan tidigare (har även tidigare röstats ner på UBA-s årsmöte) men hänskjuts till styrelsen. Godkändes att hänskjuta frågan till styrelsen.

1 proposition från styrelsen, där styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att UBS ska arbeta för en sammanslagning med i första hand BK Fyris och Gamla Upsala BS under 2012. Efter diskussion godkändes styrelsens proposition.

§ 11               3 övriga ärenden anmäldes:

1)      Ulf Thorsson föreslog att man ska införa ett s k brutet räkenskapsår. Mötet beslöt efter handuppräckning att avvakta med detta tills efter en ev sammanslagning.

2)      Petter Melin efterlyste idéer och förslag till hur engagemanget för arbete i UBS ska öka. Styrelsen tar tacksamt emot förslag.

3)      Rolf Westman föreslog att man ska anordna Uppsalamästerskap mellan UBS och BK Fyris, en tisdag före påsk och en tisdag efter påsk. Mötet godkände förslaget.

§ 12               Petter Melin omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 13               Övriga val:

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Gunilla Milton, Rolf Westman och Sveinn Bjarman.

Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Barbro Çağlar och Elisabet Olofsson.

Lars Höglund och Leif Åkesson valdes som revisorer och Harry Schüssler som revisorsuppleant.

Till valberedning valdes Christer Engstrand, Lasse Lindholm (sammankallande) och Torgny Svensson.

§ 14               Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

Barbro Çağlar

 

Justeras:

 

Torgny Svensson                 Eva Sjöstedt                        Tommy Hagström