Årsmöte Upsala Bridgesällskap 2010

 

13 februari 2010.

 

Dagordning

 

1. Föredragningslista, godkännande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Mötets behöriga utlysande

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Förenings och förbundsavgifter

9. Finansiering av Bridgens hus

10. Motioner och propositioner

11. Övriga ärenden

12. Val av ordförande

13. Övriga val

 

 

Proposition från styrelsen:

 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att klubben ska arbeta för en sammanslagning med i första hand BK Fyris och Gamla Upsala BS under 2012.