Årsmöte Upsala Bridgesällskap 2009

 

7 mars 2009.

 

Dagordning

 

1. Föredragningslista, godkännande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Mötets behöriga utlysande

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Förenings och förbundsavgifter

9. Ändring av stadgar

10. Finansiering av Bridgens hus

11. Överföring av kostnader vid representation vid SM-spel

12. Övriga ärenden

13. Val av ordförande

14. Övriga val